ר’ ישמעאל אומ’ חמשה עשר דברים עתידין בני ישמעאל לעשות בארץ באחרית הימים ואלו הן ימדדו הארץ בחבלים ויעשו בית הקברות למרבץ צאן אשפתות ומדדו בהם ומהם על ראשי ההרים וירבה השקר ותגש האמת וירחק חק מישראל ותרבה עונות בישראל שני תולעת כצמר ויקמל הנייר והקולמוס ויפסל סלע מלכות ויבנו את הערים החרבות ויפנו הדרכים ויטעו גנות ופרדסים ויגדרו פרוצות חומות בית המקדש ויבנו בניין בהיכל ושני אחים יעמדו אליהם נשיאים בסוף ובימיהן יעמד צמח בן דוד

Сказал раби Ишмоэль: 15 вещей сделают в будущем сыны Ишмаэля на Земле Израиля в конце дней, и вот они:
измерят землю; сделают кладбища хлевами для скота; и измерят для себя вершины гор (чтобы установить там свои башни); и умножится ложь; и будут преследовать правду; и отдалится Закон (Торы) от Израиля; и умножатся грехи (заставят не только не соблюдать, но намеренно преступать законы Торы); шелк – как шерсть (будут смешивать дорогое с дешевым); и исчезнет бумага и перо (написанные обязательства ничего не будут стоить, т.к. им не будут доверять); и испортят денежную единицу государства (что приведет к убыткам для жителей); и отстроят разрушенные города; и освободят дороги; и посадят сады; и загородят проемы в стенах Храма; и построят строение на месте Храма; и двух братьев поставят себе правителями в конце, и в их время встанет Цемах бен Давид (Машиах)

Пиркей деРаби Элиэзер 30. Комментарий в скобках – Маарза”в

…Прочтя этот текст, встает вопрос: кто же они – эти “сыны Ишмаэля”?

0002

Похожие посты

Оставить комментарий